Tag Archives for " มาตรฐานการรื้อถอนอาคาร "

ข้อกำหนด การแนะนำ รื้อถอน อาคาร

การรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง

ในการสร้างบ้านบางท่านมีบ้านเดิมอยู่แล้ว แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมหรือมีความต้องการจะรื้อบ้านสิ่งปลูกสร้างเดิมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ ซึ่งในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมนั้น จะต้องมีขั้นตอนของการขออนุญาตจากทางราชการด้วยครับ หากไม่แจ้งแล้วไปทำการรื้อถอน พอไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ เจ้าหน้าที่จะสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม ทำให้บ้านใหม่มีมูลค่าเท่าบ้านเดิมทั้งที่จริง ๆ แล้วอาจจะมีราคามากกว่า ดังนั้นเราควรแจ้งรื้อถอนเพื่อจะได้ลบข้อมูลเดิมออกแล้วใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปแทน ถ้าในอนาคตต้องการใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง นอกจากนั้น หากเราทำการรื้อถอนโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้ว จะถูกดำเนินคดีย้อนหลังได้ ดังนั้นในการรื้อถอนบ้านเราควรทำตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม